หน้าแรก > กฎหมายที่เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ > รู้ไว้ใช่ว่า! กฎหมายท่องเที่ยว พ.ศ.2562

รู้ไว้ใช่ว่า! กฎหมายท่องเที่ยว พ.ศ.2562

หมวดหมู่ : กฎหมายที่เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ 17 April 2020 เปิดอ่าน 1,110 ครั้ง

ประกาศกรมการท่องเที่ยว

เรื่อง  แบบใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ พ.ศ.  2562

 

เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงการอนุญาต เป็นมัคคุเทศก์  พ.ศ.  2561  กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๕  แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  พ.ศ.  2561  ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  จึงออกประกาศไว้  ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมการท่องเที่ยว  เรื่อง  แบบใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ.  2562”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  18  เมษายน  2562  เป็นต้นไป

ข้อ 3 แบบใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  27  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  2562

อนันต์  วงศ์เบญจรตัน์

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ กฎหมายที่เกี่ยวกับมัคคุเทศก์

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook