วันเสาร์ 30 พฤษภาคม 2563
ติดตามเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ อะไร

หมวดหมู่ : สหกรณ์ออมทรัพย์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพฯ 30 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1,081 ครั้ง

        

สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ 

สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจำเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจำเป็นตาม หลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook