• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • มัคคุเทศก์ เฮลั่น คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ยกเลิก ระเบียบการ ให้ไกด์ พกใบสั่งงานมัคคุเทศก์หรือ Job Order และ เปลี่ยนแปลงระเบียบการแต่งกายจาก ต้องเสื้อมีปก เอาชายเสื้อใส่ในกางเกง เป็น แต่งกายสุภาพ

มัคคุเทศก์ เฮลั่น คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ยกเลิก ระเบียบการ ให้ไกด์ พกใบสั่งงานมัคคุเทศก์หรือ Job Order และ เปลี่ยนแปลงระเบียบการแต่งกายจาก ต้องเสื้อมีปก เอาชายเสื้อใส่ในกางเกง เป็น แต่งกายสุภาพ

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • มัคคุเทศก์ เฮลั่น คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ยกเลิก ระเบียบการ ให้ไกด์ พกใบสั่งงานมัคคุเทศก์หรือ Job Order และ เปลี่ยนแปลงระเบียบการแต่งกายจาก ต้องเสื้อมีปก เอาชายเสื้อใส่ในกางเกง เป็น แต่งกายสุภาพ

มัคคุเทศก์ เฮลั่น คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ยกเลิก ระเบียบการ ให้ไกด์ พกใบสั่งงานมัคคุเทศก์หรือ Job Order และ เปลี่ยนแปลงระเบียบการแต่งกายจาก ต้องเสื้อมีปก เอาชายเสื้อใส่ในกางเกง เป็น แต่งกายสุภาพ

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์
และผู้นำเที่ยวที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยว
และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์
และผู้นำเที่ยวจะพึงได้รับจากการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12(3)มาตรา 57 วรรคหนึ่ง และมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559
คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จึงได้วางระเบียบไว้ ดั้งต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวและความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2561
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวและความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2561

หมวด 1
มาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข้อ 4 ให้กำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้ ดังต่อไปนี้
4.1 มีสถานที่ประกอบการที่แน่นอน โดยมีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็น
สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
4.2ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารไว้ประจำสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
4.3 พาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยวและผู้ควบคุมพาหนะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
4.4 เก็บเอกสารโฆษณารายการนำเที่ยวตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 26 ไว้เป็นหลักฐานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า180วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการนำเที่ยวตามโฆษณา
4.5 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับการให้บริการนำเที่ยวให้ไว้กับนักท่องเที่ยว
4.6 ผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดำเนินกิจการธุรกิจนำเที่ยวของตน
4.7 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องไม่หาประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากนักท่องเที่ยว เช่น ค่าบำเหน็ด
การขอรับการสนับสนุนและรับการอุปถัมภ์ด้านพาหนะ และอื่นๆจากผู้ขายสินค้าที่ระลึก ร้านค้าอัญมณี หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องโดยตอบแทนด้วยการนำนักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านดังกล่าวถ้าเป็นการกระทำไปโดยทราบว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีราคาสูงกว่าปกติ หรือหลอกลวงเพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการดังกล่าว หรือโดยบังคับขู่เข็ญนักท่องเที่ยว
4.8 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายค่าตอบแทนตามปกติ หรือคืนเงินค่าใช้จ่ายที่มัคคุเทศก์ต้องสำรองจ่ายไปก่อนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น เพื่อการจัดนำเที่ยวให้กับมัคคุเทศก์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการนำเที่ยว
4.9ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องไม่ดำเนินการประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือส่งเสริมสนับสนุนหรือมีส่วนรู้เห็นให้มีการกระทำ ดังต่อไปนี้
(ก) การกระทำผิดกฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อม โบราณสถานหรือ
โบราณวัตถุ การทารุณสัตว์ การค้าแรงงานข้ามชาติ การค้าประเวณีหรือกิจกรรมทางเพศและยาเสพติด การกระทำผิดเกี่ยวกับงาช้าง รวมถึงสัตว์ป่าและพืชป่าต่างๆที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เป็นต้น
(ข) การกระทำที่ขาดมนุษยธรรม
(ค) การกระทำอื่นใดที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย
4.10 ในการจัดบริการหรือการอำนวยความสะดวกที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พึงต้องจัดให้แก่นักท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องระมัดระวังตรวจสอบว่าผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับรายการนำเที่ยวว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

หมวด 2
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท ความประพฤติ
และการตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก์

ข้อ 5 มัคคุเทศก์ต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
5.1 อธิบายหรือบอกเล่าเรื่องราวแก่นักท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งความไม่ถูกต้องและเสื่อมเสียแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งภาพพจน์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ
5.2 ไม่รับผิดชอบงานในหน้าที่ของมัคคุเทศก์ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวตามข้อตกลงเกี่ยวกับรายการนำเที่ยวเป็นสำคัญ หรือละทิ้งหน้าที่การงาน
5.3 ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระทำการใดเพื่อให้
นักท่องเที่ยวอยู่ในสภาพที่ต้องปฏิบัติตามโดยไม่สมัครใจ
5.4 ปฏิบัติตนอันเป็นการฝ่าฝืนศีลธรรม ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย หรือกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง รวมทั้งอธิบายให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติเช่นเดียวกัน
5.6 มัคคุเทศก์ต้องส่งผลการตรวจสุขภาพแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าที่เมื่อมีการร้องขอ
5.7 มัคคุเทศก์ต้องไม่กระทำการใดอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว
5.8 มัคคุเทศก์ต้องแต่งกายสุภาพตามกาลเทศะ
5.9 มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาในการนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามข้อตกลงที่ได้กระทำไว้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
5.10 ในกรณีที่มัคคุเทศก์ได้รับเงินทดรองจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ต้องคืนเงินดังกล่าวภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการนำเที่ยว
5.11 ให้นำข้อ 4.9 มาบังคับใช้กับมัคคุเทศก์โดยอนุโลม

หมวด 3
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท
และความประพฤติของผู้นำเที่ยว

ข้อ 12 ผู้นำเที่ยวต้องไม่กระทำอย่างหนึ่งอย่างใด อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศ
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(1) อธิบายหรือบอกเล่าเรื่องราวแก่นักท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งความไม่ถูกต้องและเสื่อมเสียแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งภาพพจน์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ
(2) ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของผู้นำเที่ยว ซึ่งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวตามข้อตกลงเกี่ยวกับรายการนำเที่ยวเป็นสำคัญ หรือละทิ้งหน้าที่การงาน
(3) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระทำการใดเพื่อให้
นักท่องเที่ยวอยู่ในสภาพที่ต้องปฏิบัติตามโดยไม่สมัครใจ
(4) ปฏิบัติตนอันเป็นการฝ่าฝืนศีลธรรม ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย หรือกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง รวมทั้งอธิบายให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ข้อ 13 ผู้นำเที่ยวต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและจะดำเนินการใดให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยว หรือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมิได้
ข้อ 14 ให้นำข้อ 4(9) และข้อ 8 มาใช้บังคับผู้นำเที่ยวโดยอนุโลม
ข้อ 15 ผู้นำเที่ยวต้องปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาในการนำเที่ยว

หมวด 4
ค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวจะพึงได้รับ
จากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข้อ 16 ให้มัคคุเทศก์ทั่วไปและผู้นำเที่ยวได้รับค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า 1000 บาทต่อวันการนำเที่ยว
ให้มัคคุเทศก์เฉพาะได้รับค่าตอบแทนต่อวันการนำเที่ยวตามข้อตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว


ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

โพสต์เมื่อ :
2562-02-14
 7684
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์