ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
จำนวน 4 ราย ดังนี้
1 นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
2 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
3 นายสันติ ป่าหวาย พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา
4 นายปัญญา หาญลำยวง พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา และแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โพสต์เมื่อ :
2562-04-02
 95
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์