• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12(1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2562

กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12(1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2562

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12(1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2562

กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12(1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2562

กฎกระทรวง
ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12(1)
ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
พุทธศักราช 2557 และมาตรา 12(1) วรรคสาม แห่งราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดั้งต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 จนถึงวันที่
31 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข้อ 2 ให้ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12(1)
ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว สำหรับคนต่างด้าวผู้มีสัญชาติของประเทศรัฐมนตรี
ประกาศกำหนดตามข้อ 6 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ.2545 ในกรณียื่นขอรับ
การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามที่กำหนดในข้อ 1(1)(ข)
แห่งกฎกระทรวง(พ.ศ.2523)ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 30(พ.ศ.2559)ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

ข้อ 3 เมื่อกฎกระทรวงนี้ครบระยะเวลาการบังคับใช้ตามข้อ 1 แล้ว อัตราค่าธรรมเนียม
การตรวจลงตรา 12(1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว สำหรับกรณียื่นขอรับ
การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
(พ.ศ.2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2559)ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โพสต์เมื่อ :
2562-05-01
 294
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์