ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ..2562


ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 เมษายน ..2562 ที่ผ่านมา ได้กำหนด จุดติดบัตรและวิธีการแสดงบัตร เพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งผู้เป็นมัคคุเทศก์ควรทราบและปฎิบัติให้ถูกต้อง เพื่อนสมาชิกทุกท่านควรทราบและถือปฎิบัติโดยเคร่งครัดครับ โดยมีรายละเอียด ดั้งนี้


ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง การติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ..2562


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

..2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) 

..2559 คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ออกประกาศไว้ ดั้งต่อไปนี้


1 การติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ให้ติดใบอนุญาตในขณะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ที่สามารถมองเห็นด้านหน้าของใบอนุญาตได้อย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งอื่นใดมาปิดบังส่วนใดส่วนหนึ่งของใบอนุญาต โดยให้ติดที่หน้าอก หรือใช้สายคล้องคอ


2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศ วันที่ 26 มีนาคม ..2562

ทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

รองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

โพสต์เมื่อ :
2562-05-07
 322
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์