สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม

สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เรียน นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ จัดการเป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและกำหนดเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม โดยผ่านมุมมองในด้านวิถีชีวิต แสดงอัตลักษณ์ในด้านต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงกับศาสนาอื่นๆได้ โดยไม่เป็นข้อขัดแย้งหรือขัดกับหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต ของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสนทนา focus group โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 โรงแรมวรบุรี อยุธยารีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ปรึกษาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พักค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในวาระการประชุมดังกล่าวทั้งหมด สำหรับค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ขอให้เบิกจากทางต้นสังกัด ทั้งนี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของท่าน ข้อมูลที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม มาในวันประชุมด้วย และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ให้กับนางสาวกมลพรรณ ศุภศิริสันต์ ทางโทรสารหมายเลข 02 275 2034 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 09826 94107
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นายโชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โพสต์เมื่อ :
2562-05-13
 102
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์