• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ระเบียบใหม่ว่าด้วยเรื่อง "การแต่งกายของมัคคุเทศก์" ได้ปรับแก้ไขออกมาประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบใหม่ว่าด้วยเรื่อง "การแต่งกายของมัคคุเทศก์" ได้ปรับแก้ไขออกมาประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ระเบียบใหม่ว่าด้วยเรื่อง "การแต่งกายของมัคคุเทศก์" ได้ปรับแก้ไขออกมาประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบใหม่ว่าด้วยเรื่อง "การแต่งกายของมัคคุเทศก์" ได้ปรับแก้ไขออกมาประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบใหม่ว่าด้วยเรื่อง "การแต่งกายของมัคคุเทศก์" ได้ปรับแก้ไขออกมาประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว (เหลือแต่เรื่อง Job order ฉบับราชการที่ยังคงอยู่ซึ่งสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เห็นควรให้พิจารณายกเลิกด้วย) โดยเรื่องเครื่องแต่งกายในระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท ความประพฤติ หมวด 2

ข้อ 8 (เดิม) มัคคุเทศก์ต้องแต่งกายสุภาพ ดังต่อไปนี้  (1) สวมเสื้อมีปก และชายเสื้ออยู่ในกางเกง เว้นแต่เสื้อตามธรรมเนียมประเพณี 2) สวมกางเกงขายาวหรือกระโปรง (3) สวมรองเท้าหุ้มส้น 

ข้อ 8 (ใหม่) มัคคุเทศก์ต้องแต่งกายสุภาพตามกาละเทศะ

...ดังนั้น..ปัญหาการแต่งกายจึงไม่ถูกจำกัดเช่นที่เคยมีปัญหาในลักษณะต่าง ที่ไม่ควรจะถูกจับปรับอีกต่อไป อาทิ แบบคอเสื้อพระราชทาน เสื้อลักษณะซาฟารี เสื้อยูนิฟอร์มบริษัทที่อาจไม่มีปกก็ได้แล้ว หรืออื่น อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือมัคคุเทศก์ทุกท่านโปรดพิจารณาการแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมตามกาละเทศะด้วย - สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย 20 พฤษภาคม 2562 

โดยมีเนื้อความรายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์

ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตลอดจนค่าตอบแทนหรือค่าคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวพึงจะได้รับ จากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว .. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 (3)วรรคหนึ่งและมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ .. 2551 คณะธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตลอดจนค่าตอบแทนหรือค่าคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว พึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว .. 2562

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว พึ่งจะได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว .. 2561

หมวดที่ 1 มาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข้อ 4 ให้กำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้ดังต่อไปนี้

(1)มีสถานที่ประกอบการที่แน่นอนโดยมีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(2)คู่กับธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีโทรศัพท์รูปอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารไม่ประจำสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(3)พาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยวและผู้ควบคุมพาหนะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(4)เก็บเอกสารโฆษณารายการนำเที่ยวตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 26 แล้วใบสั่งงานมัคคุเทศก์ job order ไว้เป็นหลักฐานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันสิ้นสุดการนำเที่ยวตามโฆษณาหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ตามใบสั่งงานมัคคุเทศก์ job order ดังกล่าว

(5)ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับการให้บริการนำเที่ยวไว้กับนักท่องเที่ยว

(6)ผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่ให้ยินยอมให้บุคคลอื่นดำเนินกิจการธุรกิจนำเที่ยวของตน

(7)ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องไม่หายประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากนักท่องเที่ยวเช่นค่าบำเหน็จการขอรับการสนับสนุนและการรับการอุปถัมภ์ด้านพาหนะตื่นจากผู้ขายสินค้าที่ระลึกร้านค้ายังไม่มีหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องโดยตอบแทนด้วยการนำนักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าดังกล่าวถ้าเป็นการกระทำไปโดยทราบว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีราคาสูงผิดปกติหรือหลอกลวงเพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าหรือการบริการดังกล่าวหรือโดนบังคับหรือขู่เข็ญนักท่องเที่ยว

(8)ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายค่าตอบแทนตามปกติหรือคืนเงินค่าใช้จ่ายที่มัคคุเทศก์ต้องสำรองจ่ายไปก่อนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเพื่อการจัดนำเที่ยวให้กับมัคคุเทศก์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดการท่องเที่ยว

(9)ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องไม่ดำเนินการประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือส่งเสริมสนับสนุนหรือมีส่วนรู้เห็นให้มีการกระทำดังต่อไปนี้

()การกระทำผิดกฎหมายเช่นการกระทำเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อมโบราณสถานหรือโบราณวัตถุการทารุณสัตว์การค้าแรงงานข้ามชาติการค้าประเวณีหรือกิจกรรมทางเพศและยาเสพติดการกระทำผิดเกี่ยวกับงาช้างรวมถึงสัตว์ป่าและพืชป่าต่างๆที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเป็นต้น

()การกระทำที่ขาดมนุษยธรรม

()การกระทำอื่นใดที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงต่อศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย

(10)ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีใบสั่งงานมัคคุเทศก์ job order เพื่อให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการ

(11)ในการจัดบริการหรือการอำนวยการความสะดวกที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจึงต้องจัดให้แก่นักท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องระมัดระวังตรวจสอบว่าผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับรายการนำเที่ยวว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

หมวด 2

มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การแต่งกายการรักษามารยาทความประพฤติและการตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก์

ข้อ 5 มัคคุเทศก์ต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งน่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียของชื่อเสียงเกียรติยศและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพดังต่อไปนี้

(1)อธิบายหรือบอกกล่าวเรื่องราวของนักท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งความไม่ถูกต้องและเสื่อมเสียแก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมทั้งภาพพจน์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ

(2)ไม่รับผิดชอบงานในหน้าที่ของมัคคุเทศก์ซึ่งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวตามข้อตกลงเกี่ยวกับรายการนำเที่ยวเป็นสำคัญหรือละทิ้งหน้าที่การงาน

(3)ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือกระทำการใดเพื่อให้นักท่องเที่ยวอยู่ในสภาพที่ต้องปฏิบัติตามโดยไม่สมัครใจ

(4)ปฏิบัติตนอันเป็นการฝ่าฝืนศีลธรรมขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยหรือกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งรวมทั้งอธิบายให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติเช่นเดียวกัน

ข้อ 6 มัคคุเทศก์ต้องส่งผลการตรวจสุขภาพแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการร้องขอ

ข้อ 7 มัคคุเทศก์ต้องไม่กระทำการใดๆอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือนักท่องเที่ยว

ข้อ 8 มัคคุเทศก์ต้องแต่งกายสุภาพตามกาละเทศะ

ข้อ 9 มัคคุเทศก์ต้องมีใบสั่งงานมัคคุเทศก์ job order เพื่อแสดงให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในขณะปฏิบัติหน้าที่ทางนี้ใบสั่งงานมัคคุเทศก์ job order จะแสดงในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 10 มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาในการนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามข้อตกลงที่ได้กระทำไว้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข้อ 11 ในกรณีที่มัคคุเทศก์ได้รับเงินทดรองจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ต้องคืนเงินดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดการนำเที่ยว

ข้อ 12 ให้นำข้อ 4 (9) มาบังคับใช้กับมัคคุเทศก์โดยอนุโลม

หมวด 3

มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การแต่งกายการรักษามารยาทและความประพฤติของผู้นำเที่ยว

ข้อ 13 ผู้นำเที่ยวต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพดังต่อไปนี้

1 อธิบายหรือบอกกล่าวเรื่องราวการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งความไม่ถูกต้องและความเสื่อมเสียแก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมทั้งภาพพจน์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ

2 ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของผู้นำเที่ยวซึ่งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวตามข้อตกลงเกี่ยวกับรายการต่างประเทศเป็นสำคัญหรือละทิ้งหน้าที่การงาน

3 ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือการกระทำใดเพื่อให้นักท่องเที่ยวอยู่ในสภาพที่ต้องปฏิบัติตามโดยไม่สมัครใจ

4 ปฏิบัติตนอันเป็นการฝ่าฝืนศีลธรรมขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นหรือประเทศไทยหรือกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งรวมทั้งอธิบายให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติเช่นกัน

ข้อ 14 ผู้นำเที่ยวต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและจะดำเนินการใดให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมิได้

ข้อ 15 ให้นำข้อ 4 (9)และข้อ 8 มาบังคับใช้กับผู้นำเที่ยวโดยอนุโลม

ข้อ 16 ผู้นำเที่ยวต้องปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาในการนำเที่ยว

หมวด 4

ค่าตอบแทนหรือค่าคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข้อ 17 ให้มัคคุเทศก์ทั่วไปและผู้นำที่ได้รับค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อวันการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เฉพาะได้รับค่าตอบแทนต่อวันการนำเที่ยวตามข้อตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ประกาศ วันที่ 26 มีนาคม พศ 2562

ทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทน 

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

โพสต์เมื่อ :
2562-05-21
 1925
ผู้เข้าชม
 | 
 1
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์