งานวัน"มัคคุเทศก์ไทย"ประจำปี 62

งานวัน"มัคคุเทศก์ไทย"ประจำปี 62

เรื่อง เชิญร่วมงานวันมัคคุเทศก์ไทยภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

เรียน ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการงานวันมัคคุเทศก็ไทย ด้วยกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จะ จัดงานวัน มัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดในวันที่ 2 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของ พระองค์ท่าน ที่ได้รับการยกของว่าเป็นพระผู้ทรงวางรากฐาน งานประวัติศาสตรีไทย โบราณคดี

และงานมัคคุเทศก์ จึงได้สดุดีในฐานะ "พระบิดามัคคุเทศก์ไทย"

ในโอกาสนี้ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาร่วมงาน

เพื่อเป็นเกียรติตามกำหนดการที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ โดยท่านสามารถประสานมาที่สมาคม มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้ที่ คุณสมชาติ อังกาบสี เลขาธิการสมาคม โทร. 081-5674263

หรือ กระผมได้โดยตรง โทร. 081-9130027 เพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกในการต้อนรับ ทุกๆท่าน

กำหนดการภายในของกรมการท่องเที่ยว และ สมาคมมัคคุเทศก็อาชีพแห่งประเทศไทย

07:45 - 08:15 . พร้อมกัน กรมการท่องเที่ยว เพื่อออกเดินทางไปยังวังวรดิศ

08:15 - 09:00 . วังวรดิศ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน และ พานพุ่มทอง ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

09:00 - 09:30 . ออกเดินทางจากวังวรดิศ ไปยัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส

เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ เเละ มัคคุเทศก์ ร่วมงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาเขตยศเส

09:00-09:30 . ลงทะเบียน เเละ รับประทานอาหารว่าง

09:30 - 10:30  . พิธีสงฆ์

10:30 - 11:00 . การบรรยายพิเศษหัวข้อ "มัคคุเทศก์กับมาตรฐานทางจริยธรรม" โดย นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

11:00 - 12:00 . การเสวนาในหัวข้อ "มัคคุเทศก์ไทยในยุคดิจิตัล" Tourist Guiding in the Digital Era

12:00 - 14:00 . กิจกรรมการสร้างเครือข่าย เเละ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

การแต่งกาย . ใส่เสื้อเหลือง

โพสต์เมื่อ :
2562-06-15
 170
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์