กรมการท่องเที่ยว ประกาศ...ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวของตน

กรมการท่องเที่ยว ประกาศ...ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวของตน

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ปิดเผยว่าจากกรณีที่มีข่าวในหน้าสื่อสารมวลชน เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวของบริษัท อีแอลซี กรุ๊ป จำกัด ได้มีนักท่องเที่ยวผู้ได้รับความเสียหายมาร้องเรียนกับกรมการท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากนั้นจากการสืบหาข้อเท็จจริงและการพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และได้ดำเนินการตามข้อกฎหมายกับบริษัทดังกล่าวแล้ว

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ขอแจ้งว่าขณะนี้กรมการท่องเที่ยวโดยนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์

รองอริบตีกรมการท่องเที่ยวในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ได้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของบริษัทอีแอลชีกรุ๊ปจำกัดแล้วมีผลตั้งแต่บัดนี้ (วันที่ ๒๒ กรกฎาคม)

ทั้งนี้ยังได้เปิดผยอีกว่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความคุ้มครองจากการซื้อรายการนำเที่ยว

กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามกฏกระทรวงการดำเนินการตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยว ใบอนุญาตผู้ประกอบธุกินำเที่ยวรายนั้นๆ ยังคงต้อมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง ดังนี้

. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อน

วันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงอย่างครบถ้วน หรือ

. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้ตามข้อ ได้ให้จัดหาผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายอื่นเพื่อ

ดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนโดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามเดือน หรือ

. กรณีที่เลิกประกอบกิจการให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงแผนการดำเนินการตาม

ข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานต่อนายทะเบียน หรือ

. ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ประสงค์จะใช้บริการนำเที่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไป

ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวคืนเงินค่าบริการที่รับชำระไว้แก่นักท่องเที่ยว ภายใน เดือน เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะแสดงเอกสารหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดให้นักท่องเที่ยวรับทราบถึงค่าใช้จ่ายจริงเพื่อเป็นการเตรียมการจัดนำเที่ยว ได้แก่ 

() ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราและ 

() ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หักเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายคืนนักท่องเที่ยว หากค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงสูงเกินกว่าเงินค่าบริการที่นักท่องเที่ยวได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุกิจนำเที่ยวไม่สามารถเรียกเงินเพิ่มจากนักท่องเที่ยวได้

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ตั้งอยู่ ชั้น อาคาร๒ กรมการท่องเที่ยว สนามกีฬาแห่งชาติถนนพระรามที่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการโดยท่านใดมีข้อสงสัย ข้อสอบถามเกี่ยวกับบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สามารถติดต่อได้ที่กรมการท่องเที่ยว โทร 02-219-4010-17 ต่อ 1111

โพสต์เมื่อ :
2562-07-24
 123
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์