• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศ กรมการท่องเที่ยว สำหรับ การสอบ ข้อสอบ วิธีการสอบ ข้อสอบกลางของกรมการท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่จะ ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ใหม่ หลังจาก อบรมครบหลักสูตร ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แล้ว

ประกาศ กรมการท่องเที่ยว สำหรับ การสอบ ข้อสอบ วิธีการสอบ ข้อสอบกลางของกรมการท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่จะ ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ใหม่ หลังจาก อบรมครบหลักสูตร ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แล้ว

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศ กรมการท่องเที่ยว สำหรับ การสอบ ข้อสอบ วิธีการสอบ ข้อสอบกลางของกรมการท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่จะ ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ใหม่ หลังจาก อบรมครบหลักสูตร ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แล้ว

ประกาศ กรมการท่องเที่ยว สำหรับ การสอบ ข้อสอบ วิธีการสอบ ข้อสอบกลางของกรมการท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่จะ ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ใหม่ หลังจาก อบรมครบหลักสูตร ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แล้ว

ประกาศ กรมการท่องเที่ยว สำหรับ การสอบ ข้อสอบ วิธีการสอบ ข้อสอบกลางของกรมการท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่จะ ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ใหม่ หลังจากอบรมครบหลักสูตรตามสถาบันการศึกษาต่าง แล้ว เพื่อให้การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เรื่องการทดสอบความรู้ความสามารถในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ .. ๒๕๖๒ กำหนดอาศัยอำนาจตามความในข้อ แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเกศกพ.. ๒๕๖๒ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๕๐ ()()แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์(ฉบับที่๒) ผศ. ๒๕๕๙จึงออกประกาศการขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคเทศก์ดังต่อไปนี้

. คุณสมบัติผู้ขอรับการทดสอบผู้ประสงค์ขอเข้ารับการการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

. มีสัญชาติไทย

. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือสำเร็จการศึกษระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ในสาขามัคคุเทศก์ หรือสาขาการท่องที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนดหรือได้รับวุฒิบัตรว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ก็ตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด

. กำหนดการทดสอบ ประจำปี .. ๒๕๖๒

. กำหนดการทดสอบ ครั้งที่ รับสมัครสอบวันที่ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ กันยายน ๒๕๖๒ วันทดสอบ วันที่ กันยายน ๒๕๖๒ ประกาศผลสอบ

. กำหนดการทดสอบ ครั้งที่

วันที่ ๒๙ สิงหาคม-๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

รับสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ 

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

วันทดสอบ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ประกาศผลสอบ

. กำหนดการทดสอบ ครั้งที่

วันที่ ๒๔ กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๒

รับสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันทดสอบ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๒

ประกาศผลสอบ

. สถานที่ทดสอบ

กรมการท่องเที่ยวจะจัดสถานที่สอบใน ๔ภูมิภาค ผู้ประสงค์จะขอรับการทดสอบ

สามารถเลือกสถานที่ทดสอบ ดังนี้

ครั้งที่

วันที่ทดสอบ

ภูมิภาค

จังหวัด

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดขอนแก่น

กันยายน ๒๕๖๒

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

ภาคใต้

จังหวัดภูเก็ต

ภาคเหนือ

จังหวัดพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดอุบลราชธานี

๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

ภาคเหนือ

จังหวัดพะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนื่อ

จังหวัดอุดรธานี

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

จังหวัดชลบุรี

ภาคกลาง

ภาคใต้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

. การรับสมัครทดสอบ

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์สามารถสมัคร

ทดสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว wuudo.goth หรือเว็บไซต์ httosldot.

guidethaiobjob.com วข้อ"การรับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์"

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามวันที่รับสมัครทดสอบแต่ละรอบโดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๔๑ กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และ

กดปุม "Submt" ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้มัครเข้ารับการทดสอบได้กรอกไว้ให้ผู้สมัครตรวจทาน เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ให้กดที่ปุ่ม "ส่งใบสมัคร"การสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือซื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ .. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(๘บับที่๒พศ.๒๕ดังนั้นหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

๔๒ แนบไฟล์ (upload) รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

() รูปถ่ายผู้สมัครเข้ารับการทดสอบซึ่งถ่ายไว้เป็นรูปถ่ายหน้าตรง

ไม่สวมหมวกไม่สมแว่นตาดำขนาด x ๑๕ นิ้วและไม่มีตราประทับใดๆบนรูปถ่าย ภาพของไฟล์

เป็น JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ - ๑๐๐ เมกะไบต์ (MB)

รูปถ่ายที่แนบไฟล์ (upload)จะปรากฏลงบนหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์กรณีที่ผู้สมัครไม่แนบไฟล์ (upload) รูปถ่าย

จะไม่สามารถพิมพ์หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ได้

() สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุโดยถ่ายสำเนาลงบนกระดาษ

ขนาดA4 และผู้สมัคลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์ นามสกุล JPG ขนาดภาพเท่ากับ

A4 และขนาดไฟล์ไม่เกิน เมกะไบต์ (MB)

() สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาตามประเภทของผู้สมัครทดสอบ

(ดูรายละเอียดในข้อ )โดยถ่ายสำเนาบนกระดาษขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล JPGขนาดภาพท่ากับA4 และขนาดไฟล์ไม่เกิน เมกกะไบต์ (MB)

( หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล หลักฐานการสมรสเป็นตัน โดยถ่ายสำเนาบนกระดาษขนาดA4และผู้สมัครทดสอบ ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารถูกต้อง แล้วสแกน

เป็นไฟล์นามสกุล JPGขนาดภาพเท่ากับA4และ ขนาดไฟล์ไม่เกิน เมกกะไบต์

.. หลังจากแนบไฟล์เอกสารและตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม

"บันทึกข้อมูล" เพื่อส่งข้อมูลการสมัครทดสอบ

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบครั้งแรกให้กรอกข้อความใบสมัครในระบบรับสมัคร

ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ (Upoad)ตามที่ระบุไว้ข้างตัน ภายในวันปิดรับสมัครทดสอบแต่ละรอบ สำหรับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่ไม่ผ่านการทดสอบในหมวดใดหมวดหนึ่ง และมี

ความประสงค์ยื่นขอเข้ารับการทดสอบใหม่ให้กรอกข้อความใบสมัครในระบบรับสมัครตามรอบ

ที่สมัคร โดยไม่ต้องแนบไฟล์ (Upload) เอกสารการสมัครทดสอบ

. เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา แบ่งเป็น

. กรณีสำเร็จการศักษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาย

การท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา และสำเนาใบแสดงผลหรือรายงานผลการศึกษา (Tanscipt of Records) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

. กรณีสำเร็จกรศึกษาอนุปริญญาหรือประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสายมัคคุเทศก์ หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ให้ยื่นสำเนาอนุปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง หรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และสำเนาใบแสดงผลหรือรายงานผลการศึกษา (Tanscipt of Records) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

. กรณีผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรม

ที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กำหนดให้ยื่นสำเนาวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองที่ออกโดย กรมการท่องเที่ยวว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

. เงื่อนไขการสมัครทดสอบ

. ในการขอเข้ารับการทดสอบครั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

ที่ www.dotgo.th หรือเว็บไชต์ httol/dot guide.thaijobjob.com เท่านั้น

. ผู้ขอเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกภูมิภาคและจังหวัดที่ขอเข้ารับการทดสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในการสมัครแต่ละครั้งและต้องเข้ารับการทดสอบตามภูมิภาคและจังหวัดตามที่ได้

แสดงความประสงค์ไว้เท่านั้น

.๓ผู้ขอเข้ารับการทดสอบต้องเข้ารับการทดสอบ หมวด คือ หมวดวัดความรู้ทั่วไป

สำหรับอาชีพมัคคุเทศก์และหมวดวัดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศกรณี ผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบในหมวดใดหมวดหนึ่งให้ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถยื่นขอเข้ารับการทดสอบใหม่ในครั้งถัดไป เฉพาะในหมวดที่ยังไม่ผ่านทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบครั้งแรก

๖๔ ผู้ขอเข้ารับการทดสอบต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตามประกาศ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง หากกรมการท่องเที่ยวตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ขอเข้ารับการทดสอบมีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะถือว่าผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น

. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

ผู้ขอเข้ารับการทดสอบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทดสอบใด ทั้งสิ้น

. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

กรมการท่องเที่ยวจะประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการทดสอบ วัน เวลา และสถานที่

ทดสอบผ่านทางเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว ที่ uuudotgoth และ httoslldiotquid..thaliobjob.com

หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบ" และ "ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ

เกี่ยวกับการทดสอบ"

ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ขอเข้ารับการทดสอบมีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามที่กำหนด

จะถือว่าผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์

. การทดสอบ

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัยประกอบด้วย หมวด ดังนี้

. หมวดวัดความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนข้อสอบทั้งหมด

โดยทดสอบความรู้ความเข้าใจสำหรับอาชีพมัคคุทศก์ที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย

ความรู้ทางวิชาการสำหรับมัคคุทศก์ และความรู้ทักษะเฉพาะอาชีพ

๙๒ หมวดวัดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศร้อยละ ๓๐ ของจำนวนข้อสอบทั้งหมด

๙๓ ผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

จึงจะถือว่า "ผ่านการทดสอบ"

๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

กรมการท่องเที่ยวจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว

www.dot go.th และ httos/ldot guide.thajobjob.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ"

ตามกำหนดการประกาศผลการทดสอบแต่ละครั้ง

๑๑. การพิมพ์หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์

ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์สามารถพิมพ์หนังสือรับรองได้

ทางเว็บไชต์กรมการท่องเที่ยว udotsoth และ https!/ dot guidethajobjob.com หัวข้อ"พิมพ์หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์" ภายหลังการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโดยกรมการท่องเที่ยว

ประกาศ วันที่๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

โพสต์เมื่อ :
2562-08-06
 5493
ผู้เข้าชม
 | 
 1
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์