• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กรมการท่องเที่ยวสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมลงนาม MOU ผลักดันงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมลงนาม MOU ผลักดันงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการท่องเที่ยว

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กรมการท่องเที่ยวสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมลงนาม MOU ผลักดันงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมลงนาม MOU ผลักดันงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ร่วมลงนาม

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการท่องเที่ยว จัดเสวนาและบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการท่องเที่ยว

วันนี้ (วันที่ 6 สิงหาคม 2562) นายทวีศักดิ์  วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาคการท่องเที่ยวร่วมกับ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงาน ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการลงนามความร่วมมือฯ ดังกล่าว 

โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

ด้วยภาคการท่องเที่ยวจัดเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากก่อให้เกิดการกระจายรายได้ออกสู่ต่างจังหวัด เกิดกระแสเงินจำนวนมากไหลเวียนผ่านห่วงโซ่ธุรกิจ เกี่ยวข้อง

กับการหารายได้และการจ้างงานของคนจำนวนมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง ภาวะภัยแล้ง และน้ำท่วม การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน และรูปแบบการกระจายของฝนรายปี ตลอดจนอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งสิ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล

ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกรมการท่องเที่ยว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในการขยายผลองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นภายใต้ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพและดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บุคลากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสามารถนำทักษะและความรู้ไปใช้ในการดำเนินการและปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายทวีศักดิ์  วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ภายใต้การร่วมมือกันในครั้งนี้ ทั้ง 3 หน่วยงาน จะร่วมกันดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรการอบรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรภาคการท่องเที่ยว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรภาคการท่องเที่ยวในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบูรณาการประเด็น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่นโยบาย / แผน / การดำเนินงานของภาคการท่องเที่ยวผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เพื่อสามารถประเมินวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลตามบทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบ และรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ผ่านช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น และจะช่วยกันกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางและครบถ้วน

ซึ่งในวันเดียวกันนี้ มีการจัดเสวนาในหัวข้อการท่องเที่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบรรยายเรื่องเศรษฐศาสตร์กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” “เศรษฐศาสตร์ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความสูญเสียและความเสียหายและการวิเคราะห์และเทคนิคการประเมินมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์โดยอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และทักษะด้านการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ทั้งด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันจะนำไปสู่ความพร้อมในการรับมือกับกระทบที่อาจส่งผลต่อความงดงามและบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงในอนาคตหากจำนวนนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปด้วยผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โพสต์เมื่อ :
2562-08-06
 68
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์