• หน้าแรก

  • ข่าวสารสมาคมฯ

  • สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2561-2563

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2561-2563

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสมาคมฯ

  • สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2561-2563

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2561-2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2561-2563

เรียน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ด้วยจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2561-2563 ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 - 20:00 . ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมปิกนิก ถนนรางน้ำ กรุงทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

2. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 8/2561-2563

3. พิจารณารับรองงบการเงินและบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

4.พิจารณาการส่งเสริมแอปพริเคชั่น iZZi Guide ของ By Nimble Solutions Co.,Ltd.

5 พิจารณาการเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2562

6 พิจารณาเตรียมออกบูธงาน"เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก"ครั้งที่25 จัดโดยสมาคมTTAA

7. รายงานสรุปยอดสมาชิก และอนุมัติการสมัครสมาชิก

8 พิจารณามอบหมายผู้แทนร่วมงานประชุม สัมมนา บรรยาย และรายงานสรุปจากผู้แทน

9 เรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ (นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์) นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

โพสต์เมื่อ :
2562-08-07
 122
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์