รมว.ท่องเที่ยว เตรียมลงกระบี่ ระดมสมอง วางกลยุทธ์ ท่องเที่ยว-กีฬา พร้อมรับฟังปัญหาผู้ประกอบการในพื้นที่

รมว.ท่องเที่ยว เตรียมลงกระบี่ ระดมสมอง วางกลยุทธ์ ท่องเที่ยว-กีฬา พร้อมรับฟังปัญหาผู้ประกอบการในพื้นที่

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมระดมสมองหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ในการร่วมกันกำหนดกลยุทธ์และเร่งรัดการทำงาน เพื่อผลักดันให้การท่องเที่ยวและกีฬา บรรลุผลตามเป้าหมาย จังหวัดกระบี่  9-10 สิงหาคม นี้

            นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ .กระบี่ เพื่อรับฟังการนำเสนอ และผลการระดมสมอง พร้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และ Commitment ที่จะต้องดำเนินการภายใน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายในภาพรวมด้านการท่องเที่ยว โดยจะเน้นเรื่องการเพิ่มยอดนักท่องเที่ยว การกระจายรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวจากชุมชนเมืองสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

ส่วนการขับเคลื่อนด้านกีฬาจะเน้น 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่ ส่งเสริมให้คนไทยรักการออกกำลังกาย สนับสนุนให้นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น

            พร้อมกันนี้ รมว.พิพัฒน์ จะประชุมร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนของ .กระบี่ เพื่อรับทราบ     รับฟังปัญหาต่างๆ โดยจะนำประเด็นเหล่านี้ไปวางแผนในการปรับกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป    

โพสต์เมื่อ :
2562-08-08
 63
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์