• หน้าแรก

  • ข่าวสารสมาคมฯ

  • สมาชิกไกด์อุ่นใจ​! นายกสมาคมมัคคุเทศก์ฯ​ ออกระเบียบสวัสดิการฉบับใหม่​ เพิ่มคุณประโยชน์ให้กับสมาชิก​ รวมถึงบิดามารดาและคู่สมรส​

สมาชิกไกด์อุ่นใจ​! นายกสมาคมมัคคุเทศก์ฯ​ ออกระเบียบสวัสดิการฉบับใหม่​ เพิ่มคุณประโยชน์ให้กับสมาชิก​ รวมถึงบิดามารดาและคู่สมรส​

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสมาคมฯ

  • สมาชิกไกด์อุ่นใจ​! นายกสมาคมมัคคุเทศก์ฯ​ ออกระเบียบสวัสดิการฉบับใหม่​ เพิ่มคุณประโยชน์ให้กับสมาชิก​ รวมถึงบิดามารดาและคู่สมรส​

สมาชิกไกด์อุ่นใจ​! นายกสมาคมมัคคุเทศก์ฯ​ ออกระเบียบสวัสดิการฉบับใหม่​ เพิ่มคุณประโยชน์ให้กับสมาชิก​ รวมถึงบิดามารดาและคู่สมรส​

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ห่วงสมาชิกฯ-ครอบครัว ออกระเบียบสวัสดิการสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 19 สิงหาคมนี้

คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เรียกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่​ 9/2561-2563 ในเวลา 17.00-20.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 โดยมีวาระสำคัญ 8 วาระ ซึ่งวาระที่คุณวิโรจน์ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือ "ระเบียบสวัสดิการของสมาชิกสามัญสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย โดยมติในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติให้ยกเลิกระเบียบเก่าที่ประกาศ"ยกเลิกสวัสดิการของสมาชิกสามัญ และวิสามัญ" ที่ สมอท.1-010-2561 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และให้ประกาศใช้ "ระเบียบสวัสดิการของสมาชิกสามัญสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย" ฉบับใหม่นี้แทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.กรณีสมาชิกสามัญเสียชีวิตทุกกรณี จะได้รับเงินสวัสดิการช่วยค่าปลงศพ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) และพวงหรีดโดยสมาคมฯ จะจัดส่งไปให้
2.กรณีบิดา-มารดา และคู่สมรส(ตามกฎหมาย) ของสมาชิกสามัญเสียชีวิต ทางสมาคมฯ จะจัดส่งพวงหรีดไปให้
3.กรณีสมาชิกกระทำความผิดร้ายแรงเป็นทีเสื่อมเสียต่อวงการมัคคุเทศก์ หรือประพฤติผิด พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และฉบับแก้ไข พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2559 และได้รับการพิจารณา ลงโทษจากคณะกรรมการสมาคมฯ จะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ถูกลงโทษนัน จะไม่ไดรับสิทธิในสวัสดิการดังกล่าวข้างต้น
4.สมาชิกสามัญที่ขาดการต่ออายุสมาชิกตามระเบียบข้อบังคับ จะไม่ได้รับสวัสดิการตามประกาศนี้เช่นกัน
5.สมาชิกสามัญ หรือผู้รับผลประโยชน์ที่จะขอรับสวัสดิการให้ยื่นหนังสือ พร้อมหลักฐานต่อสมาคมฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันเสียชีวิต หากพ้นกำหนดนี้จะไม่ได้รับการพิจารณา
6.กฎสวัสดิการเหล่านี้ จะเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการฯ

สำหรับประกาศระเบียบสวัสดิการของสมาชิกสามัญนี้ ให้มีผลใช้บังคับตังแต่วันที 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้ประกาศระเบียบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงอัตราค่าสมัครในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกเข้าโครงการประกันภัยตามอัธยาศัยหรือตามสมัครใจแทน​ โดยอัตราค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพียงท่านละ 500 บาทต่อปี โดยมีทุนประกันอุบัติเหตุคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือการถูกฆาตกรรม ทางประกันจะจ่ายเงินเยียวยาในวงเงินทุนประกัน 100,000 บาท และมีค่าปลงศพอีก 5,000 บาทด้วย ส่วนในค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุนั้น สามารถเบิกได้ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ หากสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สามารถยื่นความจำนงได้ ระหว่างวันที่ 1-25 ของทุกเดือน ในวันจันทร์-ศุกร์ เพื่อจะได้รับความคุ้มครองในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป หากวันที่ 25 ในเดือนใดเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ก็ให้ยื่นความจำนงก่อนวันหยุดในเดือนนั้น

โพสต์เมื่อ :
2562-08-19
 1461
ผู้เข้าชม
 | 
 2
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์