กรมการท่องเที่ยว ประกาศ...ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวของตน

กรมการท่องเที่ยว ประกาศ...ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวของตน

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวในหน้าสื่อสารมวลชน เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ของบริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ ๒๑/๐๐๖๙๓ และได้มีนักท่องเที่ยวผู้ได้รับความเสียหาย มาร้องเรียนกับกรมการท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากนั้น จากการสืบหาข้อเท็จจริงและการพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และได้ดำเนินการตามข้อกฎหมายกับบริษัทดังกล่าวแล้ว

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ขอแจ้งว่าขณะนี้กรมการท่องเที่ยวโดยนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ได้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของบริษัท อี แอล ชี กรุ๊ป จำกัด แล้ว มีผลตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ยังได้เปิดเผยอีกว่า เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้รับความคุ้มครองจากการซื้อรายการนำเที่ยว 

กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง ตามกฎกระทรวงการดำเนินการตามข้อผูกพัน ที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยว ..2561 ซึ่งถึงแม้ว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุ() ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต หรือ() เลิกประกอบกิจการ หรือ() ถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวรายนั้นๆ ยังคงต้องมีหน้าที่ ต้องดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยว ก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง ดังนี้

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อน

วันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงอย่างครบถ้วน หรือ

. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้ตามข้อ ได้ ให้จัดหาผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายอื่น เพื่อดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน หรือ

กรณีที่เลิกประกอบกิจการ ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงแผนการดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานต่อนายทะเบียน หรือ

ในกรณีที่นักท่องเที่ยว ไม่ประสงค์จะใช้บริการนำเที่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไป 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว คืนเงินคำบริการ ที่รับชำระไว้แก่นักท่องเที่ยว ภายใน 3 เดือน เวันแต่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะแสดงเอกสารหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงค่าใช้จริง เพื่อเป็นการเตรียมการจัดนำเที่ยว ได้แก่ () ค่าธรรมเนียมตรวจลงตรา และ() ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หักเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว จากเงินค่าบริการ ที่ต้องจ่ายคืนนักท่องเที่ยว

หากค่าใช้จ่ายจริงสูงเกินกว่าเงินค่าบริการที่นักท่องเที่ยวได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ไม่สามารถ เรียกเงินเพิ่มจากนักท่องเที่ยวได้

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ รับเรื่องร้องเรียน ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ตั้งอยู่ ชั้น อาคาร กรมการท่องเที่ยวสนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ โทร02219-4010 ต่อ 1111 โดยท่านใดมีข้อสงสัย ข้อสอบถามเกี่ยวกับบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สามารถติตต่อได้ที่ กรมการท่องเที่ยว

โพสต์เมื่อ :
2562-08-27
 46
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์