• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ... ครั้งที่ 5

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ... ครั้งที่ 5

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ... ครั้งที่ 5

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ... ครั้งที่ 5

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ... ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จัดโดยกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไ ม่ เ สี ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย

ลงทะเบียนออนไลน์ที่
http://bit.ly/2mcpSh4

โพสต์เมื่อ :
2562-10-09
 614
ผู้เข้าชม
 | 
 4
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์