กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดใหม่ที่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2563 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1 นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ เป็น นายกสมาคมฯ

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 10 คน และประธานฯเสนอให้ดำรงตำแหน่ง ดั้งนี้

1 นายวัสน์พล อรรถพรธนเสฐ เป็น อุปนายก คนที่ 1
2 นางสร้อยนภาพันธุ์คง เป็น อุปนายก คนที่ 2
3 นายธวัชชัย ชื่นสวัสดิ์ เป็น อุปนายก คนที่ 3
4 นายสมชาติ อังกาบสี เลขาธิการ
5 นายเพียร หยดย้อย เหรัญญิก
6 นายสมานนพพล รัตนธรรมทิตยา นายทะเบียน
7 น.ส.กุสุมา นงค์พรหมมา ประชาสัมพันธ์
8 น.ส.อรทัย เทิดนามวงศ์ ปฎิคม
9 นายปราโมทย์ แช่มโกศล กรรมการบริหาร
10 น.ส.รุจาทร อนันต์กาญจนกิจ กรรมการบริหาร


รายชื่อกรรมการแต่งตั้ง จำนวน 10 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

1 นายองอาจ อกอุ่น
2 นายเทิดศักดิ์ ตั้งกิจตรงเจริญ
3 นายไพศาล ซื่อธานุวงศ์
4 นายยุทธนา กล่อมดี
5 นายสุกิจ อ๋องสกุล
6 นายณัฏฐ์เดช สุยะดิษฐ
7 นายพีรพล อ่อนลำยอง
8 นายสนั่น อินตะมนต์
9 นายสมเจตน์ ใจแช่มชื่นดีเลิศ
10 นายชูเดช สุขอร่าม

* ฯลฯ

โพสต์เมื่อ :
2562-01-29
 772
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์