• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวชี้แจงเรื่อง การขอเข้ารับการอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค จากสมาคมมัคคุเทศก์

ข่าวชี้แจงเรื่อง การขอเข้ารับการอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค จากสมาคมมัคคุเทศก์

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวชี้แจงเรื่อง การขอเข้ารับการอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค จากสมาคมมัคคุเทศก์

ข่าวชี้แจงเรื่อง การขอเข้ารับการอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค จากสมาคมมัคคุเทศก์

ข่าวชี้แจงเรื่อง การขอเข้ารับการอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค จากสมาคมมัคคุเทศก์

1. ตามที่ได้มีการอ้างถึงหนังสือราชการของกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากประเภทใบอนุญาตมัคคุเทศก์เฉพาะ (บัตรชมพู) เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (4  ภูมิภาค) โดยหนังสือฉบับดังกล่าวยังมิได้มีการระบุวันที่ประกาศ และลายเซ็น จึงไม่ใช่ฉบับจริงของกรม แต่ได้มีการนำมาโพสต์ลงข่าวไปตามสื่อออนไลน์ต่าง นั้น ขอเรียนชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการใด ทั้งสิ้นจากกรมการท่องเที่ยว และไม่ได้นำไปประกาศโดยสมาคม แต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวในการจัดอบรมเพื่อเปลี่ยนผ่านบัตรประเภทดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทางกรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการให้  จึงขอให้รอจนกว่าจะมีการประกาศฉบับจริงอย่างเป็นทางการก่อน ให้มัคคุเทศก์ติดตามข่าวสารการเปิดอบรมได้จากเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว หรือทางสมาคมเท่านั้น

(ภาพนี้ใช้เพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเท่านั้น)

2. เรื่องการเปิดหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคใหม่ (ที่มิใช่เป็นการเปลี่ยนผ่านบัตร) ขณะนี้หลักสูตรอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สถาบันสามารถนำไปใช้ฝึกอบรมได้ 

3. กำหนดการบังคับใช้กฎหมายหลังจากวันที่ 18 เมษายน 2562 จะเป็นเพียงการบังคับใช้เรื่องการแยกประเภทบัตรมัคคุเทศก์ใหม่เท่านั้น จากเดิมแบ่งเป็นประเภทหลัก 2 ประเภท และประเภทเฉพาะ 8 ประเภท รวม 10 ประเภท จะเหลือเพียง 3 ประเภท คือ (1) บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป หรือบัตรบรอนด์เงิน (2) บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ที่จะกำหนดออกบัตรเป็น 4 สีแตกต่างกันเพื่อแยกตามภูมิภาค (3) บัตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 51 

4. เรื่องการสอบข้อสอบกลาง .... การจะได้รับบัตรอนุญาตมัคคุเทศก์ที่มีที่มาจาก 2 ประเภท คือ ประเภทนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการท่องเที่ยว โรงแรม ที่มีหลักวิชามัคคุเทศก์ตั้งแต่ ปวส. อนุปริญญา ขึ้นไป และกลุ่มที่เรียนอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด หรือบุคคลทั่วไป จะต้องทำการทดสอบข้อสอบกลางก่อนได้รับบัตรมัคคุเทศก์  แต่ขณะนี้ทางกรมการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ จึงยังไม่มีการทดสอบใด จนกว่าจะมีการจัดทำหลักเกณฑ์ประกาศแล้ว จึงจะมีผลบังคับใช้

5. การอบรมในหัวข้อใด ที่จัดโดยกรมการท่องเที่ยวในขณะนี้ ไม่เกี่ยวกับการที่จะนำวุฒิบัตรที่มอบให้มาใช้เพื่อการต่อบัตรอนุญาตมัคคุเทศก์ แต่ยังคงต่ออายุบัตรต่อไปได้ตามปกติ จนกว่าจะมีการออกหลักเกณฑ์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม การอบรมและทดสอบเพื่อต่ออายุบัตรอนุญาตมัคคุเศก์ถือเป็นการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ องค์ความรู้ ให้กับมัคคุเทศก์ที่ทำงานแล้ว เป็นการอบรมระยะสั้น เช่น 1 วัน หรือ 2-3 วัน ดังนั้น หัวข้อการอบรมจึงเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบาย หรือความต้องการของมัคคุเทศก์ในหัวข้อต่าง รวมทั้งการอบรมภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การอบรมใด ที่กรม ออกวุฒิบัตรให้ในขณะนี้ ก็มีนโยบายที่จะผลักดันให้สามารถนำไปประกอบการต่ออายุบัตรได้ในอนาคต ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

โพสต์เมื่อ :
2562-02-03
 2302
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์