สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

กฎหมายที่เกี่ยวกับมัคคุเทศก์


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/zp11569/domains/pgathaiguide.com/public_html/wp-content/themes/jumla/assets/libraries/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 254

เปิดคอร์ส! กรมการท่องเที่ยว ชวนมัคคุเทศก์สร้างเครือข่ายปราบไกด์เถื่อนให้สูญพันธุ์

จากกรณีที่กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย หารือถึงแนวทางการปราบปรามไม่ให้ไกด์เถื่อนกลับเข้ามากระทำความผิด หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ล่าสุด กรมการท่องเที่ยว เปิดการอบรมสร้างเครือข่ายปราบไกด์เถื่อนให้สูญพันธุ์ กรมการท่องเที่ยว ส่งจดหมายเชิญสมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างเครืองข่ายผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 จัดโดยกรมการท่องเที่ยว

มัคคุเทศก์และผู้ประกอบการทัวร์ รุ่นใหญ่ “อดีตผู้ร่วมก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งไทย (ผู้ไม่เห็นด้วยกับการประกาศนักท่องเที่ยวไม่เกิน 12 คนไม่ต้องใช้ไกด์)

ประเด็นร้อน ! ร่างประกาศคณะกรรมการธุรกินนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่านักท่องเที่ยวไม่เกิน 12 คน ไม่ต้องใช้มัคคุเทศก์

ประเด็นร้อน… พลาดไม่ได้สำหรับมัคคุเทศก์ทุกท่าน และท่านที่สนใจ หัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวันนี้… เป็นไปได้ไหมถ้า… – นักท่องเที่ยว 12 คน ไม่ต้องมีมัคคุเทศก์ – นักท่องเที่ยว 50 คน ต่อมัคคุเทศก์ 1 คน – นานาทัศนะ ต่างความคิดเห็น… – คุยประเด็นร้อน เวลาพิเศษ

ที่มา อำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากฎหมายต่าง​ ๆ ที่ออกมาบังคับใช้แต่ละฉบับนั้นมีกระบวนการมากมายใช้เวลาเนิ่นนาน และเมื่ออกมาแล้ว​ ยังยุ่งยากในการจะออกกฎหมายลูกหรืออนุบัญญัติให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่หรือของ พระราชบัญญัติแต่ละฉบับ บางเรื่องก็อาจจะตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ทัน​ อย่างไรก็ตาม​ ปกติ​ พรบ.​ส่วนใหญ่จะออกมาแบบปลายเปิด เพื่อเปิดช่องว่างให้มีการกำหนดหรือแก้ไขในบางเรื่องในบางมาตราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมและชัดเจน​ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่ง​ พรบ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ก็เช่นกัน ที่กำหนดไว้ในบางมาตราในตอนท้ายว่า “ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด” ซึ่งที่มาของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้กำหนดไว้ใน พรบ.​ถึงที่มาของคณะกรรมการไว้ใน มาตรา 7

รู้ไว้ใช่ว่า! กฎหมายท่องเที่ยว พ.ศ.2562

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง  แบบใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ พ.ศ.  2562   เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงการอนุญาต เป็นมัคคุเทศก์  พ.ศ.  2561  กำหนด อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๕  แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  พ.ศ.  2561  ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

เปิดกฎหมาย! พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2559

พระราชบัญญัติ ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๙ ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

กฎหมายน่ารู้! พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑                    ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙