กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้อนรับเที่ยวเรือปฐมฤกษ์ Majestic Princess article

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้อนรับเที่ยวเรือปฐมฤกษ์ Majestic Princess 
_______________________________________________________________________________________

 

 

วันที่ 21  มิถุนายน 2560 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายพงษ์ภาณุ   เศวตรุนทร์  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแถลงข่าวการมาเยือนประเทศไทยของเรือ Majestic Princess พร้อมต้อนรับการเดินทางสู่ประเทศไทย และกล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) การส่งเสริมท่องเที่ยวเรือสำราญ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและมีความสนใจเฉพาะด้านเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 

 

 

ทั้งนี้ สมาคมการเดินเรือสำราญใหญ่ที่สุดของโลก (Cruise Lines International Association : CLIA) ระบุว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยเรือสำราญสูงขึ้นเรื่อยๆ จาก 17.8 ล้านคนในปี 2552 เป็น 23 ล้านคน ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.4%  ต่อปี และในตลาดเอเชีย 2-3 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราเฉลี่ย 29% ต่อปี และมีแนวโน้มที่จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทย อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ (Cruise) มีบริษัทสายเดินเรือ เข้ามาเดินเรืออยู่แล้วมากกว่า 10 สาย เช่น Princess Cruise, Royal Caribbean, Costa, Cunard, Star Cruise, P&O, Holland America Line Group เป็นต้น ซึ่งได้แวะพักตามจุดต่างๆ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ คือ ต้องการพัฒนายกระดับท่าเรือสำราญให้เป็น Port of call ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระยะ 5 ปี ถัดจากนี้ และจะพัฒนาให้เป็น Home Port เช่นเดียวกับประเทศจีนและสิงคโปร์ ในอีกระยะ 10 ปีข้างหน้า ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานต่างๆ  เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวเรือสำราญไว้อย่างต่อเนื่องที่สำคัญ ได้แก่                  

 1. การปรับปรุงท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือภูเก็ต การศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือรองรับเรือ Cruise ที่จังหวัดกระบี่ และเกาะสมุย รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เพื่อเชื่อมโยงท่าเรือกับแหล่งท่องเที่ยว (เช่น รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง)  

2. การประชาสัมพันธ์ให้บริษัทสายเดินเรือ Cruise และนักท่องเที่ยวรับทราบถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับตลาดนักท่องเที่ยวเรือสำราญ 

3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหลักและเมืองรองทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 8 คลัสเตอร์ รวมทั้งการพัฒนาการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยว และมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 

4. การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกของเรือโดยสารและนักท่องเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

5. การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเรือสำราญ ได้แก่ อาชีพลูกเรือ ผู้ให้บริการบนเรือ ผู้ประกอบการและชุมชน 

 

 

การมาเยือนประเทศไทยของเรือ Majestic  Princess ในวันนี้ เป็นเรือลำใหม่ที่ออกแบบสำหรับตลาดเอเชียโดยเฉพาะ และกำลังเดินทางเข้ามาประจำการในเอเชีย โดยเชิญกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะทำงานอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ (Cruise)  สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ จำนวนประมาณ 300 คน เยี่ยมชมเรือ Majestic Princess เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเรือสำราญ (Cruise) นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น Maritime Hub ด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญของอาเซียนต่อไป 

      

 

               ____________________________________________________________________________________________

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมพระยาดำรงฯ พระบิดาของมัคคุเทศก์ไทย article
ประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ "พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย" article
สมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายรัฐ article
กีฬา 5 ฝ่าย article
นายกสมาคม ร่วมเปิดโครงการ "มัคคุเทศก์ไทยล้ำ นำเที่ยวได้ กู้ชีพเป็น" article
ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนาและพันธมิตรจัดกิจกรรม “พี่ๆ มัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา พาน้องเที่ยว” article
ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนภูเก็ต ร่วมกับสมาคมยูนนานภูเก็ตบริจาคของใช้จำเป็นแก่สถานสงเคราะห์บ้านคนชรา ป่าคลอก จ.ภูเก็ต article
ททท. ได้พัฒนาและปรับปรุง Mobile Application “Amazing Thailand” article
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมมัคคุเทศภาษาจีนกลางแห่งประเทศไทย รวบรวมเงินบริจาคจากสมาชิก เพื่อนำเงินไปบริจาค วัดพระบาทน้ำพุ article
บำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะมูลฝอย ที่เมืองเก่า อยุธยา article
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย article
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย article
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย article
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย article