สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

สหกรณ์ออมทรัพย์ สมาคมมัคคุเทศก์ เยียวยา สมาชิก


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/zp11569/domains/pgathaiguide.com/public_html/wp-content/themes/jumla/assets/libraries/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 254

สู้ภัยโควิด-19! สหกรณ์ออมทรัพย์มัคคุเทศก์ฯ ออก 5 มาตรการเยียวยาสมาชิก

เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดวิกฤติการณ์การแพร่กระจายไวรัส CVDIท-19 ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย รวมถึงมัคคุเทศก์ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ จึงได้มี 5 มาตรการ ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกตามศักยภาพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปีงบประมาณในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้   เพิ่มวงเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก 1.1.ปัจจุบันมีสมาชิกหลายรายที่ขอกู้ยืมเงินจำนวนน้อยกว่ามูลค่าหุ้นสะสมของคนเอง ภายใต้เงื่อนไขระเบียบว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินปัจจุบัน สมาชิกจำเป็นต้องผ่อนชำระ เงินกู้ภายใต้สัญญาเดิมให้จบสิ้นก่อน จึงจะสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ได้ 1.2..ภายได้มาตรการให้ความช่วยเหลือนี้ สมาชิกจะสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ เพิ่มเดิมให้เต็มวงเงินมูลค่าหุ้นสะสมที่ตนเองมีอยู่ได้ โดยวิธีการปฏิบัติในการขอกู้ยืม