สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

สู้ภัยโควิด-19! สหกรณ์ออมทรัพย์มัคคุเทศก์ฯ ออก 5 มาตรการเยียวยาสมาชิก

0 0
Read Time:3 Minute, 4 Second

เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดวิกฤติการณ์การแพร่กระจายไวรัส CVDIท-19 ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย รวมถึงมัคคุเทศก์ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ จึงได้มี 5 มาตรการ ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกตามศักยภาพ

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปีงบประมาณในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้

 

  1. เพิ่มวงเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก

1.1.ปัจจุบันมีสมาชิกหลายรายที่ขอกู้ยืมเงินจำนวนน้อยกว่ามูลค่าหุ้นสะสมของคนเอง

ภายใต้เงื่อนไขระเบียบว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินปัจจุบัน สมาชิกจำเป็นต้องผ่อนชำระ

เงินกู้ภายใต้สัญญาเดิมให้จบสิ้นก่อน จึงจะสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ได้

1.2..ภายได้มาตรการให้ความช่วยเหลือนี้ สมาชิกจะสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่

เพิ่มเดิมให้เต็มวงเงินมูลค่าหุ้นสะสมที่ตนเองมีอยู่ได้ โดยวิธีการปฏิบัติในการขอกู้ยืม

เงินสัญญาใหม่ให้ดำเนินการตามปรกติ

1.3.ตัวอย่าง – มีมูลค่าหุ้นสะสมรายเดือน ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ขอกู้ยิ้มเงินเพียง ๑๕,๐๐๐

บาท ภายใต้มาตรการช่วยเหลือนี้ สมาชิจะสามารถทำสัญญกูยืมเงินฉบับใหม่เป็น

สัญญาฉบับที่ ๒ ให้ได้เต็มมูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท โดยไม่จำเป็นต้องชำระคืนสัญญา

เงินกู้ฉบับเดิมให้สิ้นสุดก่อน

 

  1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสัญญาเงินกู้ยืม

2.1

2.1.1. วงเงินไม่เกิน ๓๐,๐.๐ บาท อัตราร้อยละ ๔.๕๐ ต่อปี

2.1.2. วงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท อัตราร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี

2.1.3. วงเงินไม่เกิน ๑๒๐,… บาท อัตราร้อยละ ๖.๕๐ ต่อปี

2.1.4. กรณีค้างชำระเกินกว่าสัญญาเงินกู้ อัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปื

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้แก่สัญญาเงินกู้ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน

ธันวาคม ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน) และโครงการพิเศษเนื่องจากโดวิด ๑๙ จนกว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งรายละเอียดคืนเงินกู้ชุดใหม่ให้แก่สมาชิกแต่ละรายได้ทราบต่อไป

 

  1. ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ค้างชำระคืนเกินกำหนดสัญญา

 

3.1.ปัจจุบันมีสมาชิกส่วนหนึ่งที่ได้กู้ยืมเงินและค้างชำระคืนเกินกำหนดสัญญา เนื่องด้วย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะนี้ สหกรณ์ฯให้ความช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ค้างชำระ

จังนี้

3.1.1. สมาชิกประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้จากการค้างชำระคืนเงินกู้เกิน

กำหนดสัญญาสามารถเลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาสูงสุด ๔ เดือน

ติดต่อกัน และผ่อนชำระคืนเงินตันเท่าๆกันพร้อมดอกเบี้ยในช่วง ๒ เดือน หรือ

๓ เดือนสุดท้ายของงวดได้

3.1.2. สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดได้ในประกาศ “โครงการพักชำระหนี้ฯ”

3.2.มาตรการช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้นี้จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี

 

  1. โครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนด

4.1. สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้และยังไม่ครบกำหนดสัญญา ได้มีการส่งคืนเงินกู้มาแล้วบางส่วน

แต่ต้องประสบกับปัญหารายได้จากวิกฤติไวรัสโควิด ๑๙ สามารถแจ้งความประสงค์

ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป

4.2.สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ได้ในประกาศ

 

“โครงการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ฯ”

 

  1. โครงการปรับหนี้ค้างชำระเกินสัญญาเป็นการเฉพาะ

5.1กรณีสมาชิกที่มีหนี้คงชำระเกินสัญญา ในปี ๒๕๖๑ ที่มีจำนวนไม่กี่ราย แต่

ได้มีการชำระแล้วบางส่วน และสมาชิกที่ดังชำระเกินกำหนดสัญญา ในปี ๒๕๖๒ ที

ไม่มีการเคลื่อนไหวของการชำระคืนทั้งจำนวนจนถึงปัจจุบัน กรรมการดำเนินการจะ

ติดต่อไปยังสมาชิกเป็นรายบุคคลเป็นการเฉพาะต่อไป

 

จึงขอเรียนให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มัดคุเทศก์ฯทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
saichon
saichon677@gmail.com
Previous post สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ อะไร
Next post เปิดรับแล้ว! หนังสือรับรองผู้ยื่นกู้เงินกับ ธ.ออมสิน รอบที่​2