สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

อย่าเพิ่งสิ้นหวัง! รมว.ท่องเที่ยวฯ นัด 13 วิชาชีพ-ออมสิน ถกผ่อนปรนเงื่อนไขปล่อยกู้สัปดาห์หน้า

Posted On By admin
0 0
Read Time:3 Minute, 55 Second

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยให้คงอยู่ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยต่อไปภายหลังวิกฤติไวรัสโควิด-19 สิ้นสุด ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้เรียกประชุมมาตรการเยียวยาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเตรียมนัดสถาบันการเงิน และ13 สาขาวิชาชีพท่องเที่ยว ร่วมหารือผ่อนปรนเงื่อนไขการกู้เงิน ให้ผู้กู้เข้าถึงความช่วยเหลือ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมหารือด้านมาตรการการเงิน และการคลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมใหญ่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก โดยมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้แทนจาก 13 สาขาวิชาชีพที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้แทนจากมัคคุเทศก์ โดยคุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ,ผู้แทนจากผู้ประกอบการที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว ,ผู้แทนจากผู้ประกอบการรับขนส่งนักท่องเที่ยวทางบก ,ผู้แทนจากผู้ประกอบการรับขนส่งนักท่องเที่ยวทางน้ำ ,ผู้แทนจากผู้ประกอบการรับขนส่งนักท่องเที่ยวทางอากาศ ,ผู้แทนจากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเข้ามาในประเทศ ,ผู้แทนจากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวไปต่างประเทศ ,ผู้แทนจากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ ,ผู้แทนจากผู้ประกอบการส่งเสริมการประชุมจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ,ผู้แทนจากผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยว ,ผู้แทนจากผู้ประกอบการด้านนันทนาการ ,ผู้แทนจากผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้แทนจากผู้ประกอบการส่งเสริมความสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุม เมื่อช่วงเช้าวานนี้ (21 พ.ค.63) นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้แทนจากสมาคมที่มีความต้องการการเยียวยาจากภาครัฐเพิ่มเติม เพื่อร่วมรับฟัง ให้ข้อเสนอแนะ และหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และธนาคารออมสินด้วย

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า “เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้คงอยู่ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยต่อไปภายหลังวิกฤติไวรัสโควิด-19 สิ้นสุด ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข เยียวยา และฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะมาตรการ และนโยบายการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูให้ครอบคลุมทุกด้าน และทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย ซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยินดีที่จะเป็นผู้ประสานงาน ผลักดันและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19”

ขณะที่ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตนเองได้รับการประสานงานจากทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย รวมถึง 12 สาขาวิชาชีพด้านท่องเที่ยว กรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาของภาครัฐที่อนุมัติงบประมาณสินเชื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตลอดจนอาชีพอิสระอย่างมัคคุเทศก์ด้วย เนื่องจากทางธนาคารออมสินไม่ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ จึงทำให้ในขณะนี้ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ และมัคคุเทศก์จำนวนมากยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าว โดยกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเหล่านี้ จึงอยากพูดคุยกับผู้บริหารธนาคารออมสิน รวมถึงผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขที่ใช้พิจารณาปล่อยสินเชื่อเงินกู้อยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ ในที่ประชุมจึงมีความเห็นร่วมกันว่า จะให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ประสานงานในการนัดหารือดังกล่าว เพื่อชี้แจงถึงผลกระทบ และความเดือดร้อนจากเงื่อนไขที่ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เตรียมนัดทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมหารือกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้า สำหรับกลุ่มมัคคุเทศก์ที่ได้รับหนังสือรับรองจากทางสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ นั้น อย่าเพิ่งสิ้นหวังเรื่องที่ไม่สามารถกู้เงินกับทางธนาคารออมสินได้ ซึ่งในขณะนี้ทางสมาคมฯ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ กำลังดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนแล้ว

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
admin
ponkanok.cbs@gmail.com
Previous post เปิดรับแล้ว! หนังสือรับรองผู้ยื่นกู้เงินกับ ธ.ออมสิน รอบที่​2
Next post ใครว่า “ ไกด์ “ กู้ไม่ได้