สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

เกี่ยวกับเรา

0 0
Read Time:12 Minute, 32 Second

ประวัติสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

 

ช่วงก่อตั้งสมาคม

 

นับแต่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมในสมัย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์  .. 2503 เป็นต้นมา  อาชีพที่เจริญเติบโตควบคู่กันมากับการท่องเที่ยวไทย คือ มัคคุเทศก์  ซึ่งก็ได้มีกลุ่มมัคคุเทศก์จัดพบปะสังสรรค์กันมาเรื่อย จนกระทั่งในปี .. 2518 จึงเห็นควรว่าน่าจะรวบรวมบรรดาผู้ที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ให้เป็นปึกแผ่น โดยดำริให้จัดตั้งเป็นสมาคมขึ้น ดังนั้น  จึงได้มีการประชุมในหมู่มัคคุเทศก์รุ่นเก่า สมัยนั้นหลายคน ซึ่งสถานที่แห่งแรกที่มีการประชุมกันอย่างเป็นทางการคือ  ร้านจิตรโภชนา  เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่างหลักการและข้อบังคับในการก่อตั้งสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพขึ้นมา พร้อมทั้งรวบรวมสมาชิกได้จำนวนประมาณ 50 คนหลังจากนั้น ก็ได้มีการเตรียมการจัดตั้งสมาคมขึ้น  ด้วยวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการที่จะรักษาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก  และได้มีการร่างธรรมนูญหรือข้อบังคับสมาคม และต่อมาได้นำร่างข้อบังคับไปยื่นขอจดทะเบียนต่อสันติบาล กรมตำรวจ และกองวัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เป็นสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2518

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพในครั้งแรกนั้นจัดขึ้นที่โรงแรมรอแยล รัตนโกสินทร์ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 132 คน  โดยผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกนี้ มี นายเถกิงศักดิ์  สุวรรณทัต เป็นนายกสมาคมคนแรก และต่อ มาก็มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนผู้เป็นนายกสมาคมมาเป็นลำดับ

 

ทำเนียบนายกสมาคม

 

ปี ..

นายกสมาคม

ปี ..

นายกสมาคม

2518-2519

นายเถกิงศักดิ์  สุวรรณทัต

2520 (ครึ่งปีแรก)

นายบูรณะ  ศรฤทธิ์ชิงชัย

2520 (ครึ่งปีหลัง)

นายเถกิงศักดิ์  สุวรรณทัต

2521-2522

นายเถกิงศักดิ์  สุวรรณทัต

2523

นายเสงี่ยม  เอกโชติ

2524

นายเถกิงศักดิ์  สุวรรณทัต

2525

นายกมล  เกตุสิริ

2526

นายเถกิงศักดิ์  สุวรรณทัต

2527

นายคำนนท์  สูตะบุตร

2528

นายเถกิงศักดิ์  สุวรรณทัต

2529

นายบัณฑิต  ฉันทศักดา

2530-2531

นายเสงี่ยม  เอกโชติ

2532-2542

นายเถกิงศักดิ์  สุวรรณทัต

2543

นายไชยยงค์  เจริญเมือง

2544-2546

นายจารุพล  เรืองเกตุ

2547-2552

นายวิโรจน์  สิตประเสริฐนันท์

2553-2554

นายพงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรี

2555-2559

นายวิโรจน์  สิตประเสริฐนันท์

2559-2561

นายชาติ  จันทนประยูร

2561-ปัจจุบัน

นายวิโรจน์  สิตประเสริฐนันท์

 

ส่วนที่ทำการสมาคมก็มีการย้ายไปยังสถานที่ต่าง ตามความเหมาะสมแห่งเวลาและสถานการณ์ดังนี้คือ

 

ปี ..

ที่อยู่ที่ทำการ

2518-2520

1037/2 เอส ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10500

2521-2524

บริษัท ทราเว็กซ์ จำกัด เลขที่ 82/5 ซอยหลังสวน .เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพ 10500

2525-2527

อาคารปริญญา  ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10500

2528-2542

420/9-10 อาคารบุญวานิช สยามสแควร์ ซอย 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10500

2543-2545

99/7 ซอยสดพิณสรร ถนนรางน้ำ พญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

2546-2547

ชั้น 2 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย .ราชดำเนินนอก ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ  10100

2548-ปัจจุบัน

154 ชั้น 1 อาคารกรมการท่องเที่ยว  สนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพ 10330 โทร. 0 2219 2721-2    แฟกซ์  0 2219 2723

 

เปลี่ยนแปลงชื่อจากสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพเป็นสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

 

ตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งและจดทะเบียนสมาคมโดยใช้ชื่อสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง  34  ปีที่ได้มีความพยายามขอเปลี่ยนแปลงชื่อเพิ่มเติมคำว่าแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จด้วยเหตุผลบางประการของทางราชการ จนถึงสมัยของนายวิโรจน์  สิตประเสริฐนันท์ ก็ได้พยายามยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเติมจนสำเร็จในที่สุด โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ได้รับจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยเมื่อ วันที่ 7  ตุลาคม  2551

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นองค์กรในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรม ตลอดจนการสร้างสรรค์ และธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของมัคคุเทศก์
 2. ยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมวิทยะฐานะแห่งอาชีพมัคคุเทศก์ และมุ่งเน้นให้คำนึงถึงจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ธรรมเนียมจารีตประเพณี ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์แห่งชาติ และสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อส่งเสริมงานมัคคุเทศก์ให้เป็นวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณแห่งอาชีพมัคคุเทศก์
 5. สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ข่าวสาร
 6. จัดสวัสดิการระหว่างสมาชิก
 7. ส่งเสริมสามัคคีธรรม และภราดรภาพ รวมทั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ และประสานงานกับสมาชิกและองค์กรอื่น เพื่อดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกหรือสังคมในส่วนรวม
 8. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดทั้งการส่งเสริมการกีฬา และสาระบันเทิง
 9. เพื่อดำเนินการอื่น อันจะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นนี้  

 

บทบาทหน้าที่ของสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการประสานงาน เพื่อช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในทุกด้านระหว่างสมาชิก  และระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ  ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้อยู่ในวิชาชีพมัคคุเทศก์ในด้านต่าง  ได้แก่

 

1.1 งานด้านพัฒนา  

ร่วมจัดอบรม สัมมนา ทั้งในด้านภาษาและเพิ่มพูนความรู้ด้านการท่องเที่ยวต่าง  ให้กับมัคคุเทศก์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพ และมาตรฐานด้านบริการที่ดี  รวมทั้งการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การเข้าร่วมฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ที่เสื่อมโทรมร่วมกับภาครัฐและเอกชน และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

 

1.2 งานด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์  

เป็นองค์กรที่เป็นเครือข่ายให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และกรมการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งกระทรวงและหน่วยงานอื่น ในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านตลาดต่าง ผ่านมัคคุเทศก์ทั่วไปรวมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซด์ สื่อสารสังคม (Social Media) และวารสารของสมาคม รวมทั้งเป็นทูตวัฒนธรรม และทูตการค้า ระหว่างประเทศในการชักชวนให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี และสินค้าของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และสนใจในสิ่งดี ของเมืองไทย  และร่วมออกงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าทั้งในและต่างประเทศ

 

1.3 งานด้านการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว  

ช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนในการร่วมมือแก้ไขปัญหา อาทิ การเข้าร่วมคณะทำงานปราบปรามและป้องกันการทำธุรกิจท่องเที่ยวที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในทางลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำทัวร์ที่มีมาตรฐานและคุณภาพต่ำ  ที่ก่อให้เกิดการหลอกลวงนักท่องเที่ยว เป็นต้น  รวมทั้งการร่วมแก้ไขปัญหาเมื่อมีวิกฤติจากภัยธรรมชาติ ที่ได้นำมัคคุเทศก์ภาษาต่าง ไปให้บริการนักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหา และในเหตุการณ์วิกฤติทางการเมืองในหลากหลายสถานการณ์ยามฉุกเฉินที่ได้ส่งมัคคุเทศก์อาสาสมัครภาษาต่าง ไปช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและสื่อภาษาต่างประเทศให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์รวมทั้งกรณีได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตที่ได้ส่งมัคคุเทศก์เป็นไปล่ามตามโรงพยาบาล และสถานีตำรวจต่าง

 

1.4 งานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  

การรับเป็นวิทยากร และเข้าร่วมในการประชุม สัมมนา และบรรยายด้านวิชาการให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  และร่วมกับสมาคมองค์กรต่าง ในการจัดทำโครงการ  รวมทั้งการเข้าร่วมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่าง ของภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติต่าง

 

1.5 การเข้าเป็นสมาชิกสมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์โลก (World Federaton of Tourist Guide Associations-WFTGA) ในปี .. 2549 และร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งสมาคมมัคคุเทศก์อาเซียน (South East Asia Tourist Guides’ Association-SEATGA)เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม .. 2547

นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมในช่วงสมัยนั้น ได้ยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์โลกเมื่อปี .. 2549 และก่อนนั้นคือเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม .. 2547 ได้ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ได้ก่อตั้งสมาคมมัคคุเทศก์อาเซียน เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นผู้แทนมัคคุเทศก์ของประเทศ ในการเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกนอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการร่วมสัมมนา อบรมความรู้ ทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของมัคคุเทศก์ระดับสากลในด้านต่าง แล้ว ยังได้รับความร่วมมือในอีกหลายมิติทั้งระดับภูมิภาค และนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย รวมถึงการที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเสนอประมูลสิทธิเพื่อจัดการประชุมมัคคุเทศก์โลกที่มีการจัดทุกสองปี (Biennial International Convention of WFTGA) ที่ประเทศไทย โดยได้ร่วมแสดงศักยภาพเข้าประมูลสิทธิการประชุมเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการประชุมของสมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์โลกในครั้งที่ 17 เมื่อเดือนมกราคม .. 2560 กรุงเตหะราน ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยให้แพร่หลายทั่วโลกยิ่ง ขึ้น

 

1.6   การร่วมจัดตั้งสมาพันธ์สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการร่วมจัดตั้งสมาพันธ์สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” (Federation of Thailand Tourism Network Associations) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม .. 2552 และ นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ในสมัยนั้น ได้รับเลือกเป็นประธานคนแรกของสมาพันธ์ ประกอบด้วยสมาชิกก่อตั้ง 7 องค์กร ได้แก่

 1. สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย
 2. สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย
 3. สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
 4. สมาคมเรือไทย
 5. สมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง
 6. สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
 7. ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นเอกภาพในภาคเอกชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพในบริการและความปลอดภัยโดยทำให้เกิดเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงการทำงานในลักษณะการรวมกลุ่มสมาคม ชมรม ด้านอุตสาหกรรมการบริการท่องเที่ยวต่าง เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร การตลาด และการบริการท่องเที่ยวร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูล สถิติ ด้านการท่องเที่ยวต่อกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งต่อกลุ่มสมาคม ชมรม ที่เป็นพันธมิตร และยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรม และความเป็นไทย รวมทั้งการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

1.7 งานด้านสวัสดิการให้กับสมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีสวัสดิการหลากหลายด้าน

รวมทั้งในเรื่องการดูแลให้ความช่วยเหลือเมื่อสมาชิกเสียชีวิตด้วยเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวอันเนื่องจากเจ็บป่วยและ จากกรณีอุบัติเหตุ และได้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์โดยให้บริการรับฝากเงิน และให้เงินกู้แก่สมาชิก ทั้งนี้ ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการจากนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่1010000525538 โดย นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคม ในสมัยนั้น ได้เป็นประธานการจัดตั้ง และได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ คนแรก ทั้งนี้ จากวิกฤตทางการเมืองภายในประเทศขณะนั้น ทำให้มัคคุเทศก์จำนวนมากได้รับความเดือดร้อนไม่มีงาน ไม่มีรายได้ เพียงพอที่จะดำรงชีพเพื่อตนเองและครอบครัว และด้วยสถานภาพทางวิชาชีพที่อิสระ ไม่มีสังกัด และรายได้ประจำที่แน่นอน จึงไม่อยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะได้รับสิทธิกู้เงินจากสถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดจากเหตุวิกฤตการณ์ใด ก็ตาม สมาคม จึงได้ริเริ่มจัดตั้งสถาบันการเงินคือสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกเพื่อให้ความช่วยเหลือกันเอง ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเทียบเท่าธนาคารพาณิชย์ และปัจจุบันนับได้ว่ามีความมั่นคงและได้ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกได้เป็นที่น่าพอใจยิ่ง และผลการดำเนินงานได้เป็นที่ยอมรับและมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ รวมทั้งการได้เข้าร่วมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มัคคุเทศก์ร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยทำให้สมาชิกมีหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวได้อย่างดียิ่ง

 

1.8 การเป็นผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานในภาครัฐและเอกชน ที่สำคัญต่าง ในปัจจุบัน อาทิเช่น  

 

กรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านวิชาการ

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย (2547-2553)

กรรมการเหรัญญิกกิตติมศักดิ์สมาคมมัคคุเทศก์เซ้าท์อีสต์เอเซีย (อาเซียน)

Honorary Treasurer of South East Asia Tourist Guides Association (SEATGA)

กรรมการอำนวยการมาตรฐานท่องเที่ยวของประเทศไทย

กรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

อนุกรรมการยกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

อนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์

อนุกรรมการบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว

อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

อนุกรรมการมาตรฐานด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยว

อนุกรรมการมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ(.กรอ.อศ.) กลุ่มโรงแรมและท่องเที่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการบรรณาธิการกิจเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ

กรรมการที่ปรึกษาคณะการจัดการการท่องเที่ยว (14 มกราคม 2559 – 13 มกราคม 2562)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

กรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กรรมการตัดสินการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 (Thailand Tourism Awards) – ททท.

ประธานกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น (Tourist Guide Awards) – ททท.

ทีปรึกษาสมาคมเรือไทย   (Advisor to Thai Boat Association)

ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (Honorary Advisor to Association of Thai Tour Operator)

ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (Honorary Advisor to Thai Tourism Promotion Association)

ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการค้าในแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (FETNA)

วิทยากรบรรยายรับเชิญให้กับสถาบันการศึกษา องค์การ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
admin
ponkanok.cbs@gmail.com
Previous post รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
Next post ติดต่อสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ แห่งประเทศไทย