สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

Day: 17 April 2020

รู้ไว้ใช่ว่า! กฎหมายท่องเที่ยว พ.ศ.2562

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง  แบบใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ พ.ศ.  2562   เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงการอนุญาต